Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації


п/п
Найменування посади
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон

1

Начальник відділу

Дульдієр Яна Данилівна

9-75-00

2

Головний спеціаліст

Васильковська Наталія Сергіївна

9-75-00

2

Головний спеціаліст

Семенова Ярослава Олександрівна

9-75-00

            Основними завданнями відділу є участь у:

реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України;

реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

забезпеченні  у межах своїх повноважень  захисту економічних прав  і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку послуг;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

проведенні    структурних   змін,    а    також   державної   інвестиційної   та інноваційної політики;

забезпеченні реалізації державної цінової політики;

забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)  аналізує стан, тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів    інвестиційної   політики та готує голові районної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації економіки;

2)  виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку:

розробляє прогнози економічного та соціального розвитку на середньо-строковий період та програми економічного та соціального розвитку району на короткостроковий період;

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період;

розробляє   і   подає головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою в районі;

забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку району;

3)   бере участь у розробленні проектів державних цільових,  галузевих, регіональних і міжрегіональних програм;

4)   бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку   економічної   конкуренції   та   обмеження   монополізму,    проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на  території конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури;

5)   бере   участь   у   підготовці   голові  районної державної   адміністрації пропозицій з    питань    бюджетної    політики,    ефективного    використання фінансових, кредитних  ресурсів району;

6)   бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових,   грошових доходів і витрат населення,   ринку   праці   та   розвитку трудових     ресурсів, попиту    і    пропозицій на  основні види    паливно-енергетичних    ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7)   бере  участь  у  підготовці  пропозицій   щодо  удосконалення   порядку регулювання цін в окремих галузях, здійснює регулювання цін на продукцію монопольних   утворень    на    регіональному    ринку,    забезпечує    реалізацію державної цінової політики;

8)  сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для   рівноправного  розвитку  всіх  форм  господарювання  та  розвитку підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу   допомогу   суб'єктам   підприємницької  діяльності,   розробляє   разом   з громадськими   організаціями    підприємців   регіональні   програми    підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню;

9)   бере участь  разом  з  іншими  структурними  підрозділами  районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС;

10)    забезпечує   в   межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

11)    здійснює   підготовку   відповідних   інформаційних   матеріалів   щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району;

12)   визначає інвестиційний попит району та на основі визначених державою    пріоритетів    розробляє    пропозиції    щодо    обсягів    державних централізованих капітальних вкладень,    здійснює контроль за їх ефективним використанням;

13)    розробляє   та   організовує   реалізацію   заходів,    спрямованих   на нарощування  інвестиційних  ресурсів,  створення  сприятливого інвестиційного клімату в                  районі, у тому числі готує і подає головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів  найважливіших будов виробничого   призначення,    природоохоронних   об'єктів   та   об'єктів соціальної сфери;

14)   бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу району;

15)  аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури;

16)  бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки України;

17)  проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності;

18)   бере   участь  у  розробленні  довгострокових   прогнозів  чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

19)   готує  голові районної державної адміністрації  пропозиції з  питань розміщення на території району нових, а також реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління;

20)  бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування,     раціонального     використання     природних    ресурсів, охорони   навколишнього   природного   середовища,   використання   вторинних ресурсів;

21)    готує   голові   районної   державної   адміністрації   пропозиції   щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

22)   розробляє   пропозиції  щодо  фінансово-економічного  обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного    бюджету;    за    поданням    органів    місцевого    самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, а також формування регіональних замовлень;

23)  бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

погоджує застосування замовником таких процедур: торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та закупівель в одного виконавця;

розглядає   та   надає   висновки   щодо   скарг,   які   виникли   до   моменту укладення угод про закупівлю;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;

надає  розпорядникам  бюджетних  коштів  консультаційну та  методичну допомогу з питань здійснення закупівель.

24)  сприяє   розвитку   науки   і   техніки,   впровадженню   нових технологій, підвищенню   технічного   рівня   виробництва   і   якості продукції,      створенню територіальних   інноваційних   центрів, технопарків;

25)  бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністра­тивної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

26)    розробляє   пропозиції   щодо    вдосконалення   системи    підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів  з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

27) бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного та соціального розвитку району;

28)   здійснює організаційно-методичне керівництво,  координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації  з  питань  розроблення  прогнозів  економічного  та  соціального розвитку району на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію   з   ними   під   час   розроблення   місцевих,   державних   цільових, регіональних і галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил  території;

29)   бере   участь   у   виконанні   заходів   з   мобілізаційної   підготовки   та мобілізації, планує, організує і контролює   мобілізаційну підготовку   економіки району;

30)   вносить  в установленому порядку  пропозиції щодо  вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;

31)  забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

32)    узагальнює   практику   застосування   законодавства   з   питань,   що належать до  компетенції відділу,  розробляє  і  подає  на  розгляд  голові районної державної адміністрації пропозиції      щодо      вдосконалення законодавства.