Версія сайту для людей з вадами зору

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Затверджені стандарти адміністративних послуг

 

 

 

   Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2018 року № 30 "Про введення штатних одиниць"

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

від « 11 » вересня 2017 року                                                              № 201-р

смт Вільшанка

Про внесення змін та доповнень до інформаційних

та технологічних карток адміністративних послуг з

питань державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», з метою створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами та вдосконалення порядку надання адміністративних послуг:

 1. Внести зміни до адміністративних і технологічних карток адміністративних послуг, затверджених розпорядженням голови Вільшанської районної державної адміністрації від 15 квітня 2013 року№111-р, а саме:

вилучити «Інформаційна картка адміністративної послуги. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 2. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що надаються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вільшанської районної державної адміністрації Кіровоградської області (додаються).

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                            С.НЕСТЕРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Вільшанської районної державної адміністрації
05 липня 2013 № 184-р


РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг у складі відділу економіки
та розвитку інфраструктури Вільшанської райдержадміністрації


І. Загальні положення

1. Регламент центру надання адміністративних послуг у складі відділу економіки та розвитку інфраструктури Вільшанської райдержадміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністраторів ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.
2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.
3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».
4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється відповідно до принципів:
1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
2) рівності перед законом;
3) відкритості та прозорості;
4) доступності інформації про надання адміністративних послуг;
5) оперативності та своєчасності;
6) захищеності персональних даних;
7) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
8) неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ЦНАП;
9) доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.
5. Графік роботи ЦНАП затверджується головою райдержадміністрації, який прийняв рішення про його утворення, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»

ІІ. Вимоги до розміщення інформації

6. У приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується інформація про:
1) графік роботи ЦНАП (дні роботи та прийомні години);
2) перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
3) інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
4) бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;
5) адресу, поштовий індекс ЦНАП;
6) номери довідкових телефонів ЦНАП;
7) адресу веб-сайту ЦНАП, факс, електронну пошту ЦНАП;
8) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
9) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;
10) порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП;
11) прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, номер його/її телефону, адресу електронної пошти.
7. У ЦНАП може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:
1) строків надання адміністративних послуг;
2) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);
3) користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);
4) Положення про ЦНАП;
5) Регламенту ЦНАП та ін.
8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, повинен розміщуватись у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці, в тому числі на інформаційному терміналі (у разі наявності). Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернень або за сферами правовідносин (законодавства), або за суб’єктами надання адміністративних послуг.
9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування або в інформаційному підрозділі ЦНАП (у разі його утворення), або видаються працівниками ЦНАП суб’єкту звернення.
10. Райдержадміністрація, створює та забезпечує роботу веб-сайту ЦНАП або окремої веб-сторінки на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
11. Інформація, яка розміщується у приміщенні ЦНАП та на інформаційних ресурсах ЦНАП, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті ЦНАП або відповідній веб-сторінці, має бути зручною для пошуку та копіювання. Керівник ЦНАП визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах ЦНАП.
12. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля, за можливості здійснюється розміщення інформаційних терміналів з голосовою та відеоінформацією, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
13. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ЦНАП у спосіб аналогічний до способу звернення.

ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

14. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
15. Райдержадміністрація, може затвердити форму інформаційної картки адміністративної послуги та форму технологічної картки адміністративної послуги, які надаються через ЦНАП.
16. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП та головою райдержадміністрації.
17. Голова райдержадміністрації, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.
18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це голову райдержадміністрації, а також керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

ІV. Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення
(Робота інформаційного підрозділу ЦНАП)

19. Для надання допомоги суб’єктам звернень у користуванні інформаційними терміналами та системою електронного керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ЦНАП може утворюватися окремий структурний підрозділ, відповідальний за інформаційне забезпечення суб’єктів звернень (далі - інформаційний підрозділ ЦНАП/рецепція). Інформаційний підрозділ ЦНАП також за необхідності:
1) за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про приналежність питання, що цікавить, до компетенції ЦНАП;
2) консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;
3) надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення перед прийомом в адміністратора.

V. Керування чергою у ЦНАП

20. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.
21. У разі запровадження системи електронного керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором зобов’язаний зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Система електронного керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).
22. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника ЦНАП на рецепції та / або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті ЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.
23. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.


VІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

24. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.
25. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
26. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).
27. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
28. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
29. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.
30. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.
31. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій або електронній формі.
32. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.
33. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).
34. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
35. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
36. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).
37. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.
38. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання або сканування.
39. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.


VІI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

40. Після вчинення дій, передбачених розділом VI цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі.
41. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється у порядку визначеному органом, що прийняв рішення про утворення ЦНАП, але не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником ЦНАП або в інший спосіб.
42. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій або електронній формі одночасно передаються або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.
43. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій або електронній формі.
44. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.
45. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.
46. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ЦНАП.
47. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.
48. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

VІII. Передача результатів надання адміністративних послуг
суб’єкту звернення

49. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що зазначається у листі-проходженні справи.
50. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій або електронній формі.
51. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).
52. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
53. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.
54. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.
55. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги суб’єктом звернення фіксується у ЦНАП у паперовій або електронній формі.
56. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень - адміністратори і керівник ЦНАП.
57. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені головою райдержадміністрації. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

ІХ. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

58. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).
59. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.
60. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.
61. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.
62. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

Х. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів
та інших працівників ЦНАП

63. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
64. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
65. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ЦНАП є керівник ЦНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є голова райдержадміністрації.
66. Керівник ЦНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.
67. Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.
 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

від « 05 » липня 2013 року                                       № 184-р        

смт Вільшанка

 

Про створення центру надання

адміністративних послуг

  

Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»  та з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

 

1. Створити центр надання адміністративних послуг в структурі відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації  (далі - Центр).

2. Затвердити:

Положення про центр надання адміністративних послуг Вільшанської райдержадміністрації;

 Регламент центру надання адміністративних послуг Вільшанської райдержадміністрації;

штатну чисельність центру надання адміністративних послуг Вільшанської райдержадміністрації. 

3. Сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації привести у відповідність структуру райдержадміністрації. 

4. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації забезпечити фінансування Центу відповідно до вимог даного розпорядження.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Нестерова С.А.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                        Я.КІРОВ

 

 

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

від « 15 » квітня 2013 року                                                                                          № 111-р       

смт Вільшанка

 

Про інформаційні і технологічні

картки адміністративних послуг

 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»:

1. Затвердити інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Вільшанською райдержадміністрацією (додаються).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.      
 
 
 

Голова районної

державної адміністрації                                                        А.СТОЯН

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови Вільшанської районної державної адміністрації
05 липня 2013 № 184-р
 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг у складі відділу економіки та розвитку інфраструктури Вільшанської райдержадміністрації

 

 

1. Центр надання адміністративних послуг у складі відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Вільшанській райдержадміністрації.

 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу у складі структурного підрозділу місцевої держадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та іншими законодавчими актами України.

 4. Основними завданнями Центру є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою райдержадміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 6. У Центрі за рішенням голови райдержадміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації, при якій утворено такий центр.

 7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 8. Складовою частиною Центру, утвореного при райдержадміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням керівника Центру до профільного заступника голови райдержадміністрації за погодженням начальника відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

 Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.

 11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 12. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 13. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 14. На утворений Центр, як постійно діючого робочого органу з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення його діяльності у структурі районної держадміністрації, покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 15. Керівник Центру, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру, призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

16. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність працівників Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників;

 7) може здійснювати функції адміністратора;

 8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за рішенням голови райдержадміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою райдержадміністрації.

 19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

 За рішенням голови райдержадміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови Вільшанської районної державної адміністрації
05 липня 2013 № 184-р
 

 

Штатна чисельність

центру надання адміністративних послуг

у складі відділу економіки та розвитку інфраструктури

Вільшанської райдержадміністрації

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

1

2

3

1

Завідувач центру - адміністратор

1

2

Державний адміністратор

1

 

РАЗОМ

2

 

 

Сайт Президента України Урядовий портал